บริการทำบัญชีรายเดือน

สำนักงานบัญชี บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการลูกค้ารายเดือน โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง การทำงานมีมาตรฐาน สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง มีทีมดูแลลูกค้าแต่ละราย และมีหัวหน้าทีมแต่ละทีมที่คอยรายงานตรงต่อรองผู้จัดการ ทำให้สามารถเข้าถึงสถานการณ์ทำงานได้อย่างแม่นยำ ฉับไว มีการทำงานที่เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น sms เตือนลูกค้าเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นเดือนเพื่อเตรียมเอกสาร มีการทวงถามกรณีลูกค้าลืมจ่ายภาษีก่อนโดนปรับ มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนลูกค้า ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายดาย เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน และพร้อมก้าวไปด้วยกัน

การทำบัญชีรายเดือนการให้บริการรายเดือนด้านการบัญชี หรือการรับทำบัญชีรายเดือนนั้น มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดเวลาของบุคคลากรสำหรับนิติบุคคลในระดับ SME เพื่อให้สามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้มีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในยุคที่โลกที่หมุนเร็วเช่นนี้ โดยการให้บริการจะครอบคลุมดังต่อไปนี้

การให้บริการรายเดือนด้านการบัญชี หรือการรับทำบัญชีรายเดือนนั้น มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดเวลาของบุคคลากรสำหรับนิติบุคคลในระดับ SME เพื่อให้สามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้มีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในยุคที่โลกที่หมุนเร็วเช่นนี้ โดยการให้บริการจะครอบคลุมทั้ง การยื่นภาษีรายเดือน การยื่นประกันสังคม การให้คำปรึกษาด้านเอกสารและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง หากเป็น Package พิเศษ ที่ครอบคลุมการประมาณการภาษีแบบ Real Time จะสามารถทราบถึงภาษีที่ต้องชำระ ณ สิ้นปี โดยอาศัยการประมาณการแบบเส้นตรงของค่าใช้จ่ายและรายได้

เอกสารที่ลูกค้าจำเป็ นต้องจัดเตรียมให้กับทางสำนักงานเพื่อการดำเนินการด้านบัญชีและภาษีอากร

 • ควรทราบ หากท่านสำเนาเอกสารให้กับทางสำนักงาน กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของสำเนานั้น สามารถอ่านได้ครับ แต่ที่แนะนำคือสำเนาบิลต่าง ๆ เก็บไว้ที่บริษัท และให้ตัวจริงกับสำนักงานครับ เพื่อป้องกันปัญหาที่เอกสารนั้นไม่สามารถอ่านได้
 • ควรทราบ เอกสารสำคัญต่าง ๆ หากท่านคาดว่าจำเป็ นต้องใช้ภายในบริษัทด้วย กรุณาให้ฉบับสำเนากับทางสำนักงานบัญชี เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหากต้องใช้เอกสารครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเตรียมฐานข้อมูล

 • หนังสือรับรองบริษัท วัตถุที่ประสงค์ ข้อบังคับ รายงานการประชุมจัดตั้ง สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยไม่ต้องเซ็น หรือประทับตรา

บิลที่ต้องเตรียมรายเดือน(หากใช้ติด 1 แผ่นมากกว่า 1 บิลห้ามติดทั้งหน้าและหลัง เพราะเสี่ยงต่อการผิดพลาดมากครับ)

 • บิลซื้อ (แยกบิลที่เป็นส่วนตัวออก เช่น พวกกะปิ น้ำปลา เพราะไม่สามารถนำมาลงเป็นคชจ.ของบ.ได้ และกรณีที่มีการซื้อสินค้าที่เป็นของออฟฟิส กับส่วนตัวควรแยกบิลกัน เช่น ซื้อโต๊ะคอม แยกบิลกับการซื้อน้ำมันพืช)
 • บิลเงินสด ควรเป็นบิลที่มีหัวเป็นชื่อผู้ขายชัดเจน หรือมีนามบัตรเย็บมาที่หัวเสมอ เพื่อให้สามารถลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เป็นอย่างน้อยครับ
 • บิลขาย หากรับเงินเป็นเงินต่างประเทศให้แนบพร้อมอัตราแลกเปลี่ยนเสมอ
 • บิลค่าเดินทาง ทางด่วน บิลน้ำมัน
 • บิลที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนรถ
 • บิลอื่น ๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้า ฯลฯ – บิลที่ท่านไปทานอาหารที่ร้านต่าง ๆ ที่สามารถออกบิลให้ได้
 • สลิปเงินเดือนพนักงาน หรือทำเป็น cover sheet มาให้ว่าแต่ละเดือนท่านมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ จำนวนกี่คน
 • ใบหัก ณ ที่จ่ายที่มีการหักไว้ ทั้งของพนักงานและการจ้างงานทั่วไป
 • ไฟล์เงินเดือน ถ้ามี (เพื่อใช้ในการคำนวนการหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม)
 • เอกสารแสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน กรณีมีการจ้างงาน ว่าจ่ายให้ใคร เป็นค่าอะไรพร้อมเซ็นว่ารับเงินโดยเจ้าตัว โดยหากจัดใส่ไฟล์ excel ไว้ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก่อนเสมอ โดยเฉพาะคนใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาจุดนี้บ่อยครั้ง ทำให้เกิดการยื่นล่าช้าและเสียค่าปรับเพิ่ม
 • ไฟล์บันทึกการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ภายในออฟฟิส ที่เป็นของภายใน จะทำให้การลงบัญชีผิดพลาดน้อยลง
 • รายการเดินบัญชี (Statement ของบัญชีบริษัท) สำคัญมาก จำเป็นต้องใช้ครับ อย่างน้อยให้ quarter ละ1ครั้งครับ
 • หนังสือรับรองบริษัท ทั้งชุด พร้อม บอจ.5 (ถ้ามี) ใช้ในการออกงบการเงินครับ

คำแนะนำ

การจัดหมวดหมู่ของบิล เช่น

 • หมวดบิลขาย
 • หมวดบิลซื้อ – อุปกรณ์สำนักงาน
 • หมวดบิลซื้อ – ค่ารับรองลูกค้า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น
 • ค่าลิสซิ่งต่าง ๆ
 • หมวดบิลที่ไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้าหมวดไหน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรมีเขียนโน๊ตแนบมาเช่น ซื้อเครื่องเทสเกม เครื่องCNC เพื่อใช้ในการทำอะไร(เนื่องจากส่วนใหญ่มักเป็นชื่อเฉพาะครับ) ซื้อโดยวิธีจ่ายเงินสด เงินผ่อน หรือซื้อจากต่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ เพื่อให้ประหยัดเวลาในการถามข้อมูลจากท่าน และท่านสามารถทำงานจบในคราวเดียวครับ

ขั้นตอนการทำงานคร่าว ๆ มีดังนี้

 • วันสุดท้ายของเดือน ลูกค้าจะได้รับข้อความเตือนเพื่อให้เตรียมเอกสาร
 • วันที่ 1 ลูกค้าจะได้รับโทรศัพท์จากบริษัท โดยกำหนดส่งเอกสารคร่าว ๆ
 • วันที่ 3 เอกสารควรออกจากมือลูกค้าเป็นอย่างช้า หรือกรณีรับเอกสาร เมสจะวิ่งไปรับไม่เกินวันที่ 5
 • วันที่ 7-15 บริษัทจะส่งใบวางบิลไปยัง email/ fax ของลูกค้า
 • วันที่ 7-15 ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทเต็มจำนวนตามใบวางบิล (ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระเงินทางเช็คนะครับ เพราะทำให้ cost เพิ่มครับ) 
 • วันที่ 14-23 บริษัทนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน