บริการทำบัญชีรายเดือน

สำนักงานบัญชี บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการลูกค้ารายเดือน โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน ทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานสูง การทำงานมีมาตรฐาน สามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึง มีทีมดูแลลูกค้าแต่ละราย และมีหัวหน้าทีมแต่ละทีมที่คอยรายงานตรงต่อรองผู้จัดการ ทำให้สามารถเข้าถึงสถานการณ์ทำงานได้อย่างแม่นยำ ฉับไว มีการทำงานที่เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น sms เตือนลูกค้าเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นเดือนเพื่อเตรียมเอกสาร มีการทวงถามกรณีลูกค้าลืมจ่ายภาษีก่อนโดนปรับ มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนลูกค้า ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายดาย เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน และพร้อมก้าวไปด้วยกัน

การทำบัญชีรายเดือนการให้บริการรายเดือนด้านการบัญชี หรือการรับทำบัญชีรายเดือนนั้น มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดเวลาของบุคคลากรสำหรับนิติบุคคลในระดับ SME เพื่อให้สามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้มีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในยุคที่โลกที่หมุนเร็วเช่นนี้ โดยการให้บริการจะครอบคลุมดังต่อไปนี้

การให้บริการรายเดือนด้านการบัญชี หรือการรับทำบัญชีรายเดือนนั้น มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดเวลาของบุคคลากรสำหรับนิติบุคคลในระดับ SME เพื่อให้สามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้มีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในยุคที่โลกที่หมุนเร็วเช่นนี้ โดยการให้บริการจะครอบคลุมทั้ง การยื่นภาษีรายเดือน การยื่นประกันสังคม การให้คำปรึกษาด้านเอกสารและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง หากเป็น Package พิเศษ ที่ครอบคลุมการประมาณการภาษีแบบ Real Time จะสามารถทราบถึงภาษีที่ต้องชำระ ณ สิ้นปี โดยอาศัยการประมาณการแบบเส้นตรงของค่าใช้จ่ายและรายได้

การทำบัญชีรายปีการทำบัญชีรายปีนั้นค่อนข้างเหมาะสมสำหรับนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและภาษีอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ต้องการปิดงบการเงินและนำส่งภาษีสิ้นปีแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเท่านั้น โดยการให้บริการเช่นนี้ จะไม่ครอบคลุมการวางแผนภาษี แต่จะมุ่งเน้นที่การปิดงบการเงินให้ทันตามกำหนดเป็นหลัก โดยลูกค้าติดต่อสำนักงานบัญชี กุสุมา แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิสเซส เพื่อขอรายการเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อปิดงบการเงินประจำปีภาษีนั้นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำส่งเอกสารให้กับสำนักงานแล้ว สำนักงานจะกำหนดบุคคลากรที่เป็นผู้บริการลูกค้า เพื่อสะดวกในการติดต่อโดยตรง และดำเนินการปิดงบการเงินต่อไป