บริการจัดทำรายการรับจ่ายสำหรับยื่นภาษีประจำปีและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

ปัจจุบันด้วยธรรมชาติของธุรกิจทำให้ผู้คนกลับมานิยมการทำธุรกิจด้วยฐานะบุคคลธรรมดากันมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังของเหล่านักธุรกิจคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำนักงานบัญชี บริษัท กุสุมา แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมให้บริการนักธุรกิจทุกท่านด้วยมาตรฐานการทำงานเดียวกันกับระบบเอกสารของนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสาร การลงบัญชี การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างถูกต้อง ท่านจะมั่นใจได้ว่า การทำบัญชีของท่านนั้นได้มาตรฐาน ไม่ต้องเกรงกลัวต่อการตรวจสอบย้อนหลังอีกต่อไป อีกทั้งยังได้รับการแนะนำว่าท่านสมควรหรือไม่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจสำหรับการเป็นนิติบุคคล

คำถามถามบ่อย

ขายสินค้าแล้วขาดทุน ต้องยื่นภาษี ต้องเสียภาษีหรือไม่

ต้องยื่น และมีภาษีต้องเสีย กรณีขายสินค้าและมีรายได้จากการขายสินค้าที่มากกว่า 120,000 บาทต่อปี

ขายสินค้าแล้วขาดทุน ยังต้องเสียภาษี มีวิธีแก้ไขอย่างไร

แนะนำให้เข้าติดต่อสำนักงาน เพื่อวางแผนเรื่องภาษี เพื่อรองรับกรณีทั้งขาดทุนและกำไรสูงเกินจริงจากการประกอบธุรกิจ โดยสามารถวางแผนและรู้ปริมาณภาษีที่ต้องจ่ายได้ล่วงหน้า ทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนสมรส
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกฉบับ
หนังสือรับรองการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย LTF, RMF
บัตรประจำตัวคนพิการ(ถ้ามี)
โดยเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเบื้องต้นเพื่อการทำงานของสำนักงาน โดยจะมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นกรณีๆไป เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภ.ง.ด.90,คำนวณภาษีบุคคล256X