บริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงานให้บริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยลูกค้าเป็นผู้จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โดยขั้นตอนการทำงานคือลูกค้าแจ้งรายละเอียดของธุรกิจที่จะรับบริการสอบบัญชีเพื่อให้สำนักงานประเมินราคา เมื่อลูกค้าชำระค่าสอบบัญชีผู้สอบบัญชีจะยื่นชื่อการเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และเริ่มดำเนินการร้องขอเอกสารเพื่อดำเนินการสอบบัญชีตามมาตรฐานต่อไป